Årsmöte Mårfin(t) 22/2-19 kl. 17.30

Det dags för utbildningsföreningen Mårfin(t)s årsmöte!
Mötet kommer att hållas i Mistralen (A311) fredagen den 22/2-19 kl. 17:30.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

– Ärenden –

§6 Verksamhetsberättelse (nuvarande verksamhetsår)

§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)

§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

§9 Val av ny styrelse

§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår

§11 Överlämning

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.