ROOTHärmed kallar jag till Årsmöte för

ROOT den 11:e mars kl 17.00 i Monsunen.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Formalia
1 Mötets öppnas
2 Deltagare
3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
5 Yttranderätt och rösträtt
6 Fastställande av dagordning
7 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
9 Budget nästkommande verksamhetsår
10 Beslut om nästkommande styrelse
10.1 Beslut om ordförande
10.2 Beslut om sekreterare
10.3 Beslut om styrelseledamot
10.4 Beslut om suppleanger
10.5 Nästkommande verksamhetsår
11 Övrigt
12 Mötes avslutning

Ordförande
Som ordförande kommer du hantera en mängd olika uppdrag. Du kommer skicka
kallelser till styrelsemöten. Du kommer agera ”huvudkontakt” mot BTH. Du
kommer också delegera uppgifter som tillfaller styrelsen antigen på mejl
eller på möten. Du kan också behöva ta snabba ärenden som kräver
direkthandlingar.

Sekreterare
Som #ROOTs sekreterare sköter du alla #ROOTS handlingar. Du ser till att
mötesprotkoll finns uppdaterade och påskrivna på molnet respektive i
kårexpeditionen.

Ledamot
Som styrelseledamot är du en teamworker och gillar att hjälpa till. Du får
uppdrag tilldelade av ordförande eller tar på dig uppdrag självmant.
Uppdragen variera allt ifrån att kontakta en lärare om en kurs till att
planera securityday.


Comments are closed.