Kallelse BITS

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 *den *5/3* klockan *17:30*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Behörighets utlysande samt besluträtt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Överlämning

§8 Rapporter

§9 Skrivelser

§10 Ekonomi

§11 Styrelsen

§12 Programrummet

§13 Utbildning

§14 Näringsliv

§15 Evenemang

*- Avslutning -*

§16 Övrigt

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


Comments are closed.