MUK- Kallelse: onsdag 6:e mars 2019

Onsdagen den 6:e mars så har MUK möte. Möte börjar 13:00 i Arkaden på Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Att göra
Evenemang
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Comments are closed.