Kallelse MUK- 20 mars kl 13:00

  • av

Onsdagen den 20 mars så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Evenemang
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK