BOSS styrelsemöte tisdag 2019-03-19 kl. 17.15

BOSS kommer ha möte i BOSS-rummet tisdagen den 19:e mars kl. 17.15.

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-jam

§12 BOSS-rummet

§13 Årsmötet

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 AP

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Välkommen.

*Vänliga hälsningar,*
*Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


Comments are closed.