#ROOT styrelsemöte kl 18.00 den 1:e april i Monsunen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 1:e april kl 18.00 i
monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 8.6 Hemsida
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Frånvaroanmälan ska ske senast den 31:e mars.


Comments are closed.