BOSS Årsmöte 2019-04-16 kl. 17:15

Härmed kallar jag till årsmöte för Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS).

Mötet kommer äga rum *2019-04-16 klockan 17:15 *i studentpuben *Villan.*

— Dagordning —

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§6 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
§7 Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
§8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
§9 Ekonomisk budgetering för nästkommande verksamhetsår

§10 Arbetsordning

§11 Val av BOSS styrelse för perioden 19/20

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Mötet avslutas

— Slut —

Under mötet har samtliga medlemmar i Blekinge Studentkår(BSK) yttranderätt.
Sittande styrelse samt studenter inom de utbildningar som BOSS överser
(dvs. spelprog, civ-spel, TA och tekniskt basår) kommer, *förutsatt att de
är medlemmar i BSK*, beviljas rösträtt under mötets gång.
Varmt välkommen önskar BOSS styrelse via, Sebastian Lorensson, Ordförande


Comments are closed.