Möte BITS

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 *den *2/4* klockan *17:30*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Behörighets utlysande samt besluträtt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


Comments are closed.