BOSS Styrelsemöte 2019-04-10 kl. 17:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS)

Mötet kommer äga rum *2019-04-10 *klockan *17:15 *i
*G427, BOSS programrum.*
— Dagordning —

*- Formalia -*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*- Ärenden -*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-rummet

§12 Utvärdering BOSS föreläsningar

§13 Årsmötet

§14 Överlämning

§15 AP

*- Avslutning -*

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

— Slut —

Välkommen!

*Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande*


Comments are closed.