#ROOT styrelsemöte den 29:e april kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 29:e april kl 12.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Närvarande
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 5 Yttranderätt och rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 8 Studiebevakning
§ 8.1 Uppföljning av mötet med Anton Borg
§ 9 Studiesocialt
§ 9.1 Klistermärken
§ 9.2 #ROOT tröjor

Avslutning
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Frånvaroanmälen sker senast den 28:e april.


Comments are closed.