BITS 2019-04-30 kl. 17.00

  • av

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 den* *30/04 kl* *17.00*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS