BOSS Styrelsemöte den 16 Juli 2017 kl 17:30 via discord

  • av

Goddag,
härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte hålls den 16e Juli med tänkt start klockan 17:30 över röstchatt på BSKs egna discord server.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (www.facebook.com/BOSSBTH/).

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden:
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ekonomi
§10 Studieutveckling
§11 BOSS-rummet
§12 Evenemang
§13 AP
Avslutning:
§15 Övrigt
§16 Mötet avslutas

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande