#ROOT Styrelsemöte 20-07-2019 via Discord kl 18:00

  • av

Glad sommar!

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 20:e juli kl 18:00 på Discord.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 5 Yttranderätt och rösträtt

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§ 8 Studiebevakning

§ 9 Studiesocialt

§ 9.1 Inseglet

Avslutning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kalender

§ 12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.