Discordmöte Pubsektionen 2019-07-18 kl.18:00

  • av
Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den

18:e juli klockan 18:00 på distans via vår discordkanal. Om du vill delta på
mötet och inte är en styrelsemedlem kan du mejla oss på
pubsektionen@bthstudent.se

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande för Karlskronas Pubsektion 19/20