Sexistenzmöte 2019-07-30 kl. 18.15

  • av
Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 30:e juli klockan 18.15 och kommer ske via Discord, mejla sexistenz@bthstudent.se om ni önskar att delta.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson

Sexmästare