Re: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

Hej!
Jag kommer tyvärr inte kunna vara närvarande på mötet på Torsdag.
Ni kan hämta passerkort vid receptionen.
Med vänliga hälsningar
Philippe Van Daele
Ordförande, Utbildningsföreningen #ROOT

From: Philippe Van Daele <philippe.van.daele@bthstudent.se&gt;
Sent: 30 September 2019 15:17
To: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Subject: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

 


Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e oktober kl 12:00, Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.


Comments are closed.