#ROOT Styrelsemöte 24-10-2019 kl 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 24:e oktober kl 12:15,
Plats: Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 Security Day
§8.2 CTF
§8.3 Sittning med ROST


Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.Comments are closed.