SIT styrelsemöte 2020-01-20 kl.17.00

  • av
Hej!
Studentkultur i Tiden kommer att hålla ett möte måndag 2020-01-20 kl.17.00 i mötesrum A312 Passaden. 

Dagordning 

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 FUM

§10 Överlämning

§11 Balen

§12 Spegatter

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se 

———————————————– 

Sammankallande för Balkommittén

bal@bthstudent.se