Möte KIDS 2020-01-20

  • av
KIDS kommer att ha möte i:

A-hus den 20 Januari klockan 17.00
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Information
§7 Uppföljning av uppgifter tilldelade till styrelsemedlemmar 
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Marknadsföring 
§11 Utbildning av ledare
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Peter Hamfelt, Ordförande KIDS