BOSS styrelsemöte 2020-08-12

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum onsdag den 12:e Augusti klockan 18:00 på distans via Teams.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Studieövervakning
§10 Ekonomi
Avslutning
§11 Action points
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas

Ha det gött!