ROST styrelsemöte 2020-08-18, kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 18/8 klockan 17:15. Mötet sker på distans via Microsoft Teams. 
Vid eventuella problem gällande länken, kontakta oss på adressen rost@bthstudent.se. 

Dagordning
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Drift av verksamhet
§10 Planer inför höstterminen
§11 Klassrepresentanter
§12 Introduktionsveckan
§13 Presentation av styrelse
Avslutning
§ 14 Övrigt
§ 15 Kalender
§ 16 Mötets avslutande
Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Andersson, ordförande
Maskinsektionen ROST