Styrelsemöte för SiT 200817 kl 17.15

Dagordning

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning

§6 Fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Overallprovningen
§10 Studentkultur på BTH

§11 Traditionskavaj för SiT

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

________________________________________________________________________________

Läs mer om Teams | threadId=19_71f26fe5d160460aa254ac5b04a55846@thread.tacv2&messageId=1597474791147&language=sv-SE” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size: 12px; color: #6264a7″ class=”me-email-link”> Mötesalternativ


Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Sofia Starck
———————————————– 
Sekreterare i Kårstyrelsen

Ordförande i Studentkultur i Tiden

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 

sofia.starck@bthstudent.se