BOSS Möte 2020-08-20!

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum torsdag den 20 Augusti klockan 17:15 på distans via Teams.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Studieövervakning
§10 Ekonomi
Avslutning
§11 Action points
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas
Ha en fortsatt trevlig vecka 🙂