Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2020-09-10, 17:15

  • av
Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 10/9 klockan 17:15. Mötet sker på plats i G510 samt på distans via Microsoft Teams. Det finns ett begränsat antal platser i G510 utöver plats för ordinarie styrelse så om närvaro på plats önskas meddela detta via mail. Platserna via Microsoft Teams är obegränsade och föranmälan behövs ej. Vid eventuella problem gällande länken, kontakta oss på adressen rost@bthstudent.se. 

Dagordning
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Verkstadsfika
§10 Övriga event
§11 Klassrepresentanter
§12 Profilkläder
§13 Marknadsföringsmaterial
§14 Kick-Off
Avslutning
§ 15 Övrigt
§ 16 Kalender
§ 17 Mötets avslutande
Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Andersson, ordförande
Maskinsektionen ROST