MUKmöte, 2020-09-09, kl. 16:00

  • av
Halloj!

Formalia 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

§7 Dokument och mail 

§8 Ekonomi 

§9 Utbildning 

§10 Evenemang 

§11 Profilkläder 

§12 Övrigt 

§13 Mötet avslutas