KIDS möte 2020-09-16

  • av


Vid problem med länken kan ni kontakta mig. 

Dagordning


Formalia 
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Höstens planering
§8 Ledare
§9 Marknadsföring
§10 E-sport
§11 Utskott                           
§12 Evenemang
§13 Facebook och mail    
§14 Ekonomi

Avslutning
§15 Kalender 
§16 Övrigt
§17 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar/ Kind regards 
Sofia Glashoff
————————————————-
Ordförande/ President
KIDS
Blekinge studentkår/ Blekinge Student Union
————————————————-