MUKmöte, 2020-09-16, kl.17:00.

  • av
Halloj!
 
Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 16 September. Mötet börjar kl. 17:00 i Ateljén, våning 1 på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 
Formalia 
§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning 
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 
§7 Dokument och mail 
§8 Ekonomi 
§9 Utbildning 
§10 Evenemang  
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas 
Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK