KIDS lunchmöte 2020-11-16

  • av
Hej på er! 

Härmed kallar jag till lunchmöte för KIDS 2020-11-16 klockan 12:00. Mötet sker på distans.   
För att närvara, följ länken nedan. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a30b1c7cb86184494bbe3c617b4365757%40thread.tacv2/1605089417213?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22ef10c12f-b154-4385-b350-d054d4db7c0d%22%7d

Vid problem med länken kan ni kontakta mig. 

Dagordning


Formalia 
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Ny information gällande COVID-19 
§8 Kontakt av ledare
§9 Kläder
§10 Information gällande möte med SAIF och RF-SISU
Avslutning
§11 Kalender 
§12 Övrigt
§13 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar/ Kind regards 
Sofia Glashoff
————————————————-
Ordförande/ President
KIDS
Blekinge studentkår/ Blekinge Student Union
————————————————-