Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2020-11-16, 17:15

  • av
Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 16/11 klockan 17:15. Mötet sker på distans via Microsoft Teams. 
Vid eventuella problem gällande länken, kontakta oss på adressen rost@bthstudent.se. 

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Dagordning
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Fastställande av föregående mötesprotokoll
§7 Uppföljning av tidigare Action Points
Ärenden
§8 Skrivelser
§9 Rapporter
§10 Events
§11 Programrummet 
§12 Verkstadsfika
Avslutning
§ 13 Övrigt
§ 14 Action Points
§ 15 Kalender
§ 16 Mötets avslutande

  Med vänlig hälsning,