Mårfin(t) möte 201117

  • av

Hej! Härmed kallar jag till Mårfin(t)s möte som äger rum den 17/11 kl 17:00, på distans via Teams. Vill ni delta på mötet kan ni mejla oss, så löser vi det.

Dagordning:

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang 

Avslutning

§14 Kalender

§15 Övrigt

§16 ActionPoints

§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Ordförande / Chair person

Mårfin(t) / Students’ Union Board
Blekinge Studentkår / Blekinge Students’ Union
Av studenter, för studenter 


————————————————————–

therese.eriksson@bthstudent.se