#ROOT Styrelsemöte 2020-11-16 kl 12:05

  • av

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 16:e November kl 12:05
Plats: #ROOT rummet (G403)
Närvaro på distans via Teams
Länk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a69cc34e5a7d1492ebf6c99f048dc57ed%40thread.skype/1605267344181?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d
 
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

– Ärenden –

§7 Studiebevakning
§7.1 Klassrepresentant mötet
§8 Studiesocialt
§8.1 Kick-off
§8.2 #ROOT:s Security Day
§8.3 Paintball
§8.4 Klassrepresentant mötet
– Avslutning –

§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning
Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Thomasson
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
erik.thomasson@bthstudent.se
+46721999980