BOSS Styrelsemöte 2020-11-26

  • av

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum torsdag den 26e November klockan 17:15 i på distans via Teams

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Studieövervakning
§10 Ekonomi

Avslutning
§11 Action points
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas

Ha en bra helg!!!!!!

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | threadId=19_848a1268f75a4b6eb69ca4ea002b76e9@thread.tacv2&messageId=1605893060573&language=en-GB” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size: 14px; text-decoration: underline; color: rgb(98, 100, 167);” class=”me-email-link”> Meeting options

________________________________________________________________________________