Karlskronas Pubsektion styrelsemöte 2020-11-23 kl 17:15 på Teams

  • av

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum 2020-11-23 klockan 17:15 via Teams.
Deltagande via Teams görs på följande länk.
Anslut till Microsoft Teams-möte

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Håll avstånd!
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Love Andrén
———————————————–
Ordförande / Chairman
Karlskronas Pubsektion
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
———————————————–
love.andren@bthstudent.se