Kallelse till styrelsemöte för SiT fredagen 8e januari 2021, kl. 12.00 på teams

SiT kallar till sitt första styrelsemöte 2021 som kommer ske fredagen 8e januari vid lunchtid kl.12-13. 


Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Overaller vt 2021

Avslutning

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | threadId=19_71f26fe5d160460aa254ac5b04a55846@thread.tacv2&messageId=1609878098301&language=sv-SE” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size:14px;text-decoration:underline;color:#6264a7″ class=”me-email-link”> Mötesalternativ


Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Sofia Starck
———————————————– 

Ordförande i Studentkultur i Tiden

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 

Av studenter, för studenter

———————————————– 

sofia.starck@bthstudent.se