Karlskronas Pubsektion styrelsemöte 2021-01-18 kl 17:15 på Teams

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum 2021-01-18 klockan 17:15 via Teams.
Deltagande via Teams görs på följande länk.
Anslut till Microsoft Teams-möte
Dagordning:
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
 • 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
 • 4 Yttranderätt och rösträtt
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
 • 7 Rapporter
 • 8 Skrivelser
 • 9 Styrelsen
 • 10 Sexistenz
 • 11 Ekonomi
 • 12 Huset
 • 13 Bokningar
 • 14 Kårkvällar
 • 15 Evenemang
 • 16 Inköp
Avslutning
 • 17 Kalender
 • 18 Övrigt
 • 19 Action point
 • 20 Beslutssammanfattning
 • 21 Mötet avslutas
Överlev tentorna!

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Love Andrén
----------------------------------------------- 
Ordförande / Chairman
Karlskronas Pubsektion
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
-----------------------------------------------

love.andren@bthstudent.se