#ROOT Styrelsemöte 2021-01-18 kl 12:05

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Januari kl 12:05

Plats: #ROOT rummet (G403)

Närvaro på distans via Teams

Länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlNzUzNTktYWYzOC00MjAzLTljYWYtNTRhMjQxY2U2MzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d


– Formalia –

 

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

– Ärenden –


§7 Studiebevakning

§7.1 Klassrepresentant möte

§7.2 Öppet hus

§8 Studiesocialt

§8.1 #ROOT day

§8.2 BAM

§8.3 Game night


– Avslutning –


§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

 

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Thomasson
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
erik.thomasson@bthstudent.se
+46721999980