Ändrat Datum: Karlskronas Pubsektion styrelsemöte 2021-01-18 kl 17:15 på Teams

Hej!
Morgondagens möte har nytt datum och kommer istället hållas 2021-01-25 kl 17:15 på teams.

Anslut till Microsoft Teams-möte

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Styrelsen

§10 Sexistenz

§11 Ekonomi

§12 Huset

§13 Bokningar

§14 Kårkvällar

§15 Evenemang

§16 Inköp

 

Avslutning

§17 Kalender

§18 Övrigt

§19 Action point

§20 Beslutssammanfattning

§21 Mötet avslutas

Ha de gött!

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Love Andrén

———————————————– 
Ordförande / Chairman
Karlskronas Pubsektion
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–