MUKmöte, 2021-01-21, kl.16:00.

Halloj!
Härmed kallar jag till MUKmöte Torsdagen den 21 januari. Mötet börjar kl. 16:00 i Teams och det är öppet för alla BSK-medlemmar. 
Länk till mötet:
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Formalia 
§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning 
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 
§7 Dokument och mail 
§8 Ekonomi 
§9 Utbildning 
§10 BAM
§11 Evenemang 
§12 Årsmöte 
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas 
Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK