SIS styrelsemöte 2021-02-22 kl 12:15 i Teams

  • av

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den  

22: februari klockan 12:15 i Teams.

 

Länk till mötet: Join Microsoft Teams Meeting

 

Dagordning:  

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§4 Yttranderätt och rösträtt  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

 
  

Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Skrivelser  

§9 Driften  

§10 AFK  

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  


  

Avslutning  

§15 Övrigt 

§16 Kalender  

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se