Sexistenz-möte 2021-03-02 kl.17.15

  • av

Härmed kallar jag för sista gången till möte för Sexistenz och överlämnar till den nya styrelsen, det kommer vara den nytillträdde styrelsen som håller i mötet och vi i Sexistenz 2020 vill passa på att tacka för oss!

 

Mötet äger rum tisdagen den 2 mars 2021 klockan 17.15 och kommer vara på distans via teams.

Om du önskar att delta kan du skicka ett mail till sexistenz@bthstudent.se.

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Evenemang 

 

§14 Övrigt 

§15 Action Point & Workshop 

§16 Kalender 

§17 Mötet avslutas

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning