BITS styrelsemöte 2021-03-02

  • av
Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte i:

Teams den 02 mars 2021 klockan 12:10

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Programrummet
§11 Utbildning
§12 Näringsliv
§13 Evenemang

– Avslutning –
§15 Övrigt
§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Jacob Wattwil
————————————————–
Vice Ordförande / Vice President
BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter

————————————————–