Rättelse!: Sexiztenz möte 15-03-21

Härmed kallar jag till möte.

 

Mötet äger rum Måndag den 15 mars 2021 klockan 17.30 och kommer vara på distans via teams.

Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg3NDU1MDAtNGYwMS00YTRiLTg4Y2ItZjhmYjQ3YzNjODY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22906790ef-f3b0-4ca3-b984-c06a6ec897c1%22%7d


 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Inseglet

§14 Evenemang

 

§15 Övrigt 

§16 Action Point & Workshop 

§17 Kalender 

§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Carl Rubin

———————————————–

Ordförande/President

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

carl.rubin@bthstudent.se

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona