Sexistenz Styrelsemöte 15-03-21

Härmed kallar jag till möte.

 

Mötet äger rum Måndag den 8 mars 2021 klockan 17.30 och kommer vara på distans via teams.

Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg3NDU1MDAtNGYwMS00YTRiLTg4Y2ItZjhmYjQ3YzNjODY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22906790ef-f3b0-4ca3-b984-c06a6ec897c1%22%7d

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Inseglet

§14 Evenemang

 

§15 Övrigt 

§16 Action Point & Workshop 

§17 Kalender 

§18 Mötet avslutas