Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams den 15:e mars kl. 18:00

Hej! Härmed kallar jag till .smoersex styrelsemöte den 15:e mars via Teams, mötet börjar kl. 18:00. 
 

 

Anslut på din dator eller mobilapp 

 
 

Om du är klick och vill bli borttagen från kallelselistan, kontakta mig via julius.puke@bthstudent.se 

 
 

DAGORDNING 
 

§ 1 Mötet öppnas  

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§ 4 Yttranderätt och rösträtt  

§ 5 Fastställande av dagordning  

§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

  
Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Dokument 

§9 Ekonomi 

§10 .kaur  

§11 .bhar  

§12 Phest  

§13 Icke alkoholrelaterade evenemang  

§14 .klickpunkten  

 

Avslutning  

§15 Övrigt  

§16 Nästa möte  

§17 Mötets avslutande