BOSS Styrelsemöte 2020-04-16

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum fredag den 16e aprilklockan 12:30 i på distans via Teams

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Studieövervakning

§10 Årsmöte

§11 Ekonomi

Avslutning

§12 Action points

§13 Kalender

§14 Övrigt

§15 Mötet avslutas

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Läs mer | threadId=19_848a1268f75a4b6eb69ca4ea002b76e9@thread.tacv2&messageId=1618359112168&language=sv-SE” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size: 14px; text-decoration: underline; color: rgb(98, 100, 167);” class=”me-email-link”> Mötesalternativ

________________________________________________________________________________