Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams den 19:e april kl. 18:00

Hej! Allt bra?

Härmed kallar jag till .smoersex styrelsemöte den 19:e april via Teams, mötet börjar kl. 18:00. 
 

Anslut på din dator eller mobilapp 

 

Om du är klick och vill bli borttagen från kallelselistan, kontakta mig via julius.puke@bthstudent.se 

 
DAGORDNING 
 

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§4 Yttranderätt och rösträtt  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

  
Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Dokument 

§9 Ekonomi 

§10 .kaur  

§11 .bhar  

§12 Phest  

§13 Icke alkoholrelaterade evenemang  

 

Avslutning  

§14 Övrigt  

§15 Nästa möte  

§16 Mötets avslutande 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julius Puke
———————————————– 
Sekreterare / Secretary

.smoersex


Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter