Karlskronas Pubsektion styrelsemöte 2021-04-26 kl 17:15 på Teams

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum 2021-04-26 klockan 17:15 via Teams.

Deltagande via Teams görs på följande länk.

Anslut till Microsoft Teams-möte

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Styrelsen

§10 Sexistenz

§11 Ekonomi

§12 Huset

§13 Bokningar

§14 Kårkvällar

§15 Evenemang

§16 Inköp

 

Avslutning

§17 Kalender

§18 Övrigt

§19 Action point

§20 Beslutssammanfattning

§21 Mötet avslutas

 

Snabba cash var en bra serie!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Love Andrén

———————————————– 
Ordförande / Chairman

Karlskronas Pubsektion

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–

love.andren@bthstudent.se