Kårstyrelsemöte 2021-05-19

Härmed kallar jag till möte med Kårstyrelsen 2021-05-19, klockan 17:15 på Kårstyrelsens teams
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Policy för ekonomisk kompensation 
– Avslutning –
§9 Övrigt
§10 Kalender

§11 Mötet avslutas