Styrelsemöte BITS 2021-05-25

Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte i:

Teams den 25 maj 2021 klockan 12:10
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Programrummet
§11 Utbildning
§12 Näringsliv
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Jacob Wattwil
————————————————–
Ordförande / President
BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter

————————————————–

+46709630609